Pazartesi, 27 May 2013 05:38

Sendikamız; sendikal hak ve özgürlükler ile emek ve demokrasi  mücadelesini kurulduğu günden bugüne sürdürmüş, gelecekte de hiç  yılmadan bu mücadeleyi sürdürmeye devam edecektir. Hakların kazanılması,  korunması ve geliştirilmesi için demokratik bir düzenin olması biz emekçiler  açısından çok önemlidir. Sendikal alanda yaptığımız bu mücadelenin bir  parçasını da hukuksal mücadelemiz oluşturmaktadır. Bu alanda da birçok  kazanımlarımız vardır.
BTS, kurulduğu günden bu yana, mücadelesini yasalarla sınırlandıran bir  anlayışı hiçbir zaman benimsemedi, benimsemezde. Meşruluğu esas alır.  Sendikamızın temel ilkesi fiili meşru mücadeledir.
Haksızlığa, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı mücadele edenler var  olan işleyişin, haksız düzenin muhalifleri olarak yaşamlarını sürdürmektedir.  Böyle kişileri geçimsiz, her şeye itiraz eden, pürüz insanlar olarak algılatmaya  çalışırlar. Aslında haksızlığa sesini çıkaran bu insanlar, haksızlığa sessiz kalıp  göz yumanların, susanların, kısaca toplumun vicdanı olmuşlardır. İşte bu  yüzden bizleri pek sevmezler. “Herhangi birinin senden nefret etmesinin  asıl nedeni; senin gibi olmak istediği halde, asla senin gibi olamayacağını  bilmesidir” (Victor Hugo). İşte bu yüzden doğru yolda olduğumuzu  düşünüyoruz, biliyoruz.
Dünyanın her yerinde, yaşamın her alanında tek başına muhalefet zor  iştir. Onun için örgütlü olmak gerekir. Her zaman örgütlü olan daha güçlüdür.  Şu gerçeği artık herkes biliyor; Ulaşım işkolunda; haklarımıza yönelik yapılan  saldırılarda, yapılan haksız uygulamalarda, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe  karşı mücadelede kurulduğumuz günden beri sadece BTS vardır. 

Kurulu düzenin haksızlıklarına, adaletsizliklerine karşı koymayı, muhalefet  etmeyi onurlu bir görev olarak üstlenen bizlerin, mücadele ederken,  haklarımızı da bilmemiz gerekir. Mücadelede kararlı, bilgili, sakin ve tutarlı  olmalıyız. Kararlı duruşumuz, bilgi ile desteklenir, dayanışma ile büyütülürse  kazanan daima biz oluruz.
Hepimizin bildiği gibi, 12 Eylül referandumundan sonra yargı bağımsızlığı  ortadan kalkmıştır. Yargının bağımsız olmadığı yerde hukuktan bahsetmek  safdillik olur. Adını ileri demokrasi koyunca ileri demokrasiye geçilmiyor.  Demokrasinizin göstergesi pratik uygulamalardır. Muhalif olan bütün kesimleri (sendikacıları, gazetecileri, hukukçuları, öğrencileri, devrimcileri,  seçilmiş milletvekillerini, siyasetçileri, v.d.) gözaltına alarak asılsız  suçlamalarla yargılayıp, bunun adına da ileri demokrasi derseniz buna hiç  kimse inanmaz. Bunun adı olsa olsa faşizm olur. Başka bir şey değil. Hukuksal alanda, yazılı metinler hakları ve özgürlükleri kullanabilmeyi  gayet açık bir şekilde ifade etse de; Asıl mesele, insan hak ve özgürlüklerini  kabullenme düşünce düzeyine erişmek, bu duyarlılığı gösterebilmek ve bu  durumu içselleştirebilmektir. Bu durum, çalışma hayatımızın ve kurumsal  işleyişimizin bir parçası olan kurum disiplin kurullarında da böyle ele  alınmalıdır. Ne yazık ki, bu güne kadar, Kurum disiplin kurullarında sendika  olarak savunmalarımızı birçok hukuksal dayanakları ile ortaya koysak da  kurum yöneticileri bunları dikkate almayan bir tutum sergilemektedir. 

Disiplin kurulları o kurumların ceza müessesi anlamında en üst karar alma  yerleridir. Aynı konularda aynılık göstermelidir ki adaletli olsun. Ne yazık  ki bunun böyle olduğuna sendika olarak şahitlik edemiyoruz. Herkese  haksızlık etmemek adına, ayrıca işini doğru dürüst ve hiçbir etki altında  kalmadan yapanları tenzih ederek belirtmeliyiz ki, personeli mahkum  etmek için görevlendirilen kurum yöneticileri olduğu tarafımızdan bilinen  bir gerçekliktir. Tüm bunlara rağmen, sendikamızın Disiplin Kurullarına  katılması, hem kurumlara, hem de üyelerimize ciddi katkılar sağlamıştır. Her  bir üyemize yapılan haksızlık ve baskıları, hepimize yapılmış sayan disiplin  kurulu temsilcilerimiz, bu güne kadar biriktirdiğimiz değerler, birikim ve  donanımlarıyla üyelerimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerdir.  Sendikamız bu anlayışla dayanışma içerisinde, her zaman mücadelesini  sürdürecektir.
Bu broşürde, sadece yönetici ve temsilcilerimizin değil, tüm üyelerimizin  bilmesi gereken, mücadelemizde bize katkısı olacak anayasa, yasa, uluslar  arası sözleşmeler, yönetmeliklerden bölümler ile kazandığımız yargı  kararlarını bulacaksınız. Unutmamak gerekir mücadele için ne kadar yürek  ve kararlılık gerekli ise bir o kadar da bilgi ve birikim şarttır. Yararlı olması  dileğiyle…
 

BTS MERKEZ YÖNETİM KURULU

 Yayını indirmek için tıklayınız

FOTOĞRAFLARLA B|T|S|29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye Olanlar için)

29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye olmayanlar için)

 12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ | ÜYELERİMİZ İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK TIKLAYINIZ

12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ |  ÜYE OLMAYANLAR İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

BTS KADIN KOMİSYONU'NDAN

BT|S| YAYINLAR