Makaleler

Makaleler (5)

Her alanda kendini gösteren neo-liberal saldırıların önemli bir ayağını oluşturan özelleştirme politikaları, küresel ve yerel kapitalist aktörlerin finansal kaynak ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla, şimdiye kadar özel sektör alanına girmemiş olan ne varsa kendisine hedef biçmektedir.

Ülkemizde 1980'lı yıllardan başlayan ve hükümetler eliyle sürdürülen politikalar sonucunda bu ülkenin yurttaşlarının vergileriyle yaratılan değerler sermayeye bir-bir peşkeş çekilmektedir. AKP’nin 11 yıllık iktidarı döneminde de Türkiye’nin en büyük işletme ve kurumları birer birer satılmıştır. Son olarak PTT-TCDD-ENERJİ İLETİM HATLARI’nın sermayeye nasıl peşkeş çekildiğini hep birlikte gördük.

Özelleştirmeler yoluyla sermayeye aktarılan kamu değerler halkın birikimiyle oluşturulmuş halka ait olan varlıklardır. Dolayısıyla özelleştirmelere karşı olmak, aynı zamanda işsizlere, emekçilere, yoksullara ait olanı; “kamu yararı” ilkesinin kar mantığına yenilmemesini dahası galip gelmesini; halkın ortak değerlerinin halkın hizmetinde tutulmasını savunmak; sermayenin daha yüksek kar elde etmek uğruna halkın eğitim ve sağlık hakkının gasp edilmesine karşı olmak anlamına gelmektedir.

            Kamu kurum ve kuruluşlarının özelleştirilmesi, kamu hizmeti vasfı olan sosyal hukuk devleti tanımının dışına atılması hatta bunun terk edilmesi anlamına gelecektir.

            Kamu işletmelerinin şirketleştirilerek “kurtarılması” retoriği, asıl amacı kar değil hizmet olan bu işletmelerin sermayeye devri için gerekli sosyo-psikolojik atmosferin yaratılması niyetiyle ortaya atılan ve hiç bir gerçekçi dayanağı olmayan bir yalandır.

            Bu görevlerini tam yerine getirmemek bir tarafa bunların özel sektöre devreden devlet ve devlet işleyişine dair bir meşruiyet tartışmasını beraberinde getireceği şüphesizdir.

            Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi başta olmak üzere tüm uluslar arası sözleşmeler ve Anayasa’ya aykırı bir biçimde ve fütursuzca yapılan özelleştirmeler, sadece ve sadece insan olduğu için hakları olan yurttaşların elinden bu hakların alınarak ticari bir meta haline getirilmesi ve satışa sunulması aynı zamanda insan haklarına da aykırıdır.

            İşte tüm bu nedenlerden ve daha fazlasından dolayı tüm özelleştirmeler ve özelleştirme uygulamaları kapsamında yapılan, kiralama, işletme hakkının devri ve yap işlet devret uygulamalarına son verilmelidir.

            Şu an itibari ile Türkiye’nin en çok kar eden kurumu olan DHMİ’ nin yapmış olduğu işletme hizmetlerini oldu bittiğe getirerek, bunun sermayeye aktarılması ve bu hizmetleri ulusal ve uluslar arası büyük şirketlere devredilmesi kabul edilecek bir durum değildir.

      Bundan hareketle bu yasaya istinaden hava limanlarında çalışan personelin hava limanlarının işletme hakkının kiraya verilmesi durumunda burada çalışan personelin kadro ve pozisyonlarına göre hangi havalimanında yâda DHMİ’nin ilgili birimlerinde çalışacağı(birim ismi belirtilmemiş) mümkün gözükmemektedir. Türkiye’deki özelleştirmeler sonucunda bir çok kurumda personel fazlalığı ortaya çıktığı bir gerçekliktir. Bu gerçeklik de fazla olan personelin havuz sistemi üzerinden başka kurumlara gönderilmesidir.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bu uygulamaları yetkisini 21.04.2005 tarihinde kabul edilen 5335 sayılı yasanın 33.maddesine istinaden hayata geçirecektir.

 

"MADDE 33.- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), işletiminde bulunan havalimanları ile işletmeler dönemlerinin sonundan itibaren Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde yaptırarak işletimini özel sektöre verdiği terminalleri ve/veya hizmetin bütünlüğü yönünden gerek gördüğü diğer tesisleri; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin (A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kiralama ve/veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerini kullanarak ihale yoluyla özel hukuk tüzel kişilerine 49 yılı geçmemek üzere devredebilir. İşin özelliğine göre belirtilen yöntemler birlikte veya ayrı-ayrı kullanılabilir. Bu konuda karar vermeye DHMİ Yönetim Kurulu yetkilidir.

      Bu madde kapsamında yapılacak uygulamalarda; yönetim, sorumluluk ve yetki üstlenebilecek işleticinin ve/veya kullanıcının temini, ihale ve devir işlemlerinin aleniyet içinde yürütülmesi, işletmede süreklilik ile uluslararası norm ve standartların sağlanması ve işletim ve/veya kullanım süresi boyunca işletmenin DHMİ tarafından denetlenmesi ilkeleri esas alınır.

      İhalelerde değer tespiti işlemleri, DHMİ bünyesinde Mali İşler Daire Başkanının başkanlığında; Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı, Hasılat Daire Başkanı, İnşaat Daire Başkanı ve ilgili liman/meydan müdürü olmak üzere beş kişiden oluşan değer tespit komisyonu tarafından 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (B) fıkrasının (c) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde aynı bentte yer alan metotlardan en az birinin uygulanması suretiyle yapılır. DHMİ Yönetim Kurulunca, Değer Tespit Komisyonunda yukarıda adı geçen birimlerde görevli olmak kaydıyla aynı sayıda yedek üye görevlendirilir. Değer Tespit Komisyonu aynı maddenin (B) fıkrasının (b) bendinde belirtilen usul ve esaslara göre çalışır. Değer Tespit Komisyonunun sekretarya hizmetleri Mali İşler Daire Başkanlığınca yürütülür.

Kiralama ve/veya işletme hakkının verilmesi ile ilgili ihaleler, DHMİ bünyesinde Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanının başkanlığında; Mali İşler Daire Başkanı, Hasılat Daire Başkanı, İşletme Daire Başkanı, Malzeme Daire Başkanı ve Hukuk Müşaviri olmak üzere altı kişiden oluşan ihale komisyonu tarafından yapılır. DHMİ Yönetim Kurulunca, İhale Komisyonunda yukarıda adı geçen birimlerde görevli olmak kaydıyla aynı sayıda yedek üye görevlendirilir. İhale Komisyonu 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (C) fıkrasının (b) bendinde belirtilen usul ve esaslara göre çalışır. İhale Komisyonunun sekretarya hizmetleri Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığınca yürütülür.

İhale usulleri, 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (C) fıkrasının (c) bendinde yer alan esaslar dahilinde pazarlık usulü veya açık artırma usulüdür. Bu ihale usullerinden hangisinin kullanılacağını belirlemeye DHMİ Yönetim Kurulu yetkilidir. Belirlenen ihale usulü, ihale ilanında belirtilir. İhale Komisyonu belirlenen ve ilan edilen ihale usulü çerçevesinde ihaleyi gerçekleştirir. İhale Komisyonunca alınan ihale kararı, DHMİ Yönetim Kuruluna sunulur ve Yönetim Kurulunun onayı ile kesinlik kazanır. Kesinleşen ihale kararı kamuoyuna duyurulur.

Bu madde kapsamında yapılacak kiralama ve/veya işletme hakkının verilmesi yoluyla gerçekleştirilecek devir işleminden sonra devredilen birimlerde çalışan DHMİ personeli, kadrolarına veya pozisyonlarına uygun olarak DHMİ' nin diğer birimlerinde görevlendirilirler." denilmektedir.

Buna göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü hükümetin havayolu ulaşımında serbestleşme (aslında tam bir özelleştirme) ve kamu-özel işbirliğiyle gelir artıcı faaliyetlerin artırılması politikaları çerçevesinde, Dalaman, Milas-Bodrum, Samsun-Çarşamba ve Nevşehir-Kapadokya havalimanlarının "kirala-devret" modeli ile işletme hakkı devirleri için bu yıl bitmeden ihaleye çıkma kararı aldıklarını söyledi.

            İç-dış hat seferleri gerçekleştirilen dört havalimanından; Dalaman ve Milas-Bodrum`un dış hat işletmeciliği 2015 sonuna kadar özel sektörde, diğer iki havalimanın dış hat ve tamamının iç hat işletmeciliği DHMİ`de bulunuyor.

            DHMİ Genel Müdürü Birdal, Reuters`la gerçekleştirdiği söyleşide, işletme hakkı devir sürelerinin ne kadar olacağı konusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek, "İhalelerle ilgili fizibilite çalışmalarımız sürüyor. Bodrum ve Dalaman kesin iki ayrı ihale olacak. Nevşehir ve Samsun`un tek grup olarak birleştirilmesi olur mu; çalışıyoruz. Tüm ihalelere ciddi talep olacağını düşünüyoruz" dedi.

            Bodrum ve Dalaman havalimanları dış hatlarının şu anda YİD modeliyle görevlendirilen özel şirketler tarafından işletildiğini söyleyen Birdal, ihalelerin ardından YİD süresi bitince ihaleyi kazanacak firmanın iç ve dış hatları birlikte işleteceğini belirtti. İhaleler dış hatların sözleşme süresinden önce tamamlanırsa; süre bitimine kadar yeni firma iç hatları, eski firma dış hatları işletecek.

           Özellikle İstanbul üçüncü havalimanı projesinin sektöre ivme kazandırdığı bir dönemde, DHMİ`nin böyle bir adım atması sermaye tarafından çok yerinde olduğunu, havalimanı işletmesine istekli gruplar varken devirlerin sektörde olumlu karşılanacağını belirtirken DHMİ`nin sorumluluğundaki 50 havalimanın dördü kiralama olmak üzere toplam 11`inde özel sektör terminal işletmesi olduğunu söyleyen Birdal, havalimanı işletmeciliğinin rahat projeksiyon yapılabilir ve kolay fiyatlanabilir olduğunu belirterek, "Kiralanacak dört havalimanının dışındakilerde de, özel sektörden talep gelirse, kanunen onları da kiralama yetkimiz var" dedi.

            Havalimanlarının işletmesinin sermayeye açılması bir yandankurumun tasfiyesi anlamına gelirken diğer yandan kurumun çalışanı olan bizlerin ekmeğine, işyerine bir tehdit olarak karşımızda durmaktadır. Bu tehditlere karşın sendikamız işimize ve işyerlerimize sahip çıkma mücadelesini sürdürecektir.

Başta havalimanlarımız olmak üzere işkolumuzda örgütlü sendika, dernekler ve sivil toplum örgütlerini ile birlikte yurttaşlarımızın önümüzdeki süreçte birlikte mücadele etmesi ulaştırma alanında yaşanacak böylesi bir sürecin durdurulması yönüyle büyük önem taşımaktadır.

Nazım KARAKURT
Genel Başkan

Ulaştırma Uzmanı Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar ve Boğaziçi Arnavutköy Derneği Sözcüsü İsmail Üstün’le, 3. köprü üzerine yürüyen tartışmaları, ulaşım sorunlarını ve Arnavutköy’de köprüye karşı mücadele deneyimini konuştuk.

İstanbul’a yeni bir köprü için proje başladı. Hükümet birçok projede olduğu gibi, İstanbul’u ve halkı yakından ilgilendiren bir projede ısrarcı olarak düğmeye bastı. Peki 3. köprü fikri yeni mi? Bu fikir iktidarlar tarafından dünden bugüne nasıl şekillendi?
Zerrin Bayrakdar: Transit geçişler için 2. köprü yapalım dediklerinde de karşı çıkmıştık. O sırada ben asistandım. Ulaştırma projesi yapan öğrencilerimi Çerkezköy’e gönderdim, zira orası o dönem sanayi bölgesi olmuştu ve sanayi bölgesinde üretilen yükler mevcut raylı sistemle taşınmaya çalışılıyordu. Ancak mevcut sistem ve işletme koşulları taşımada sorun yaratıyordu, yaptığımız çalışmalar sonucunda raylı sistemin geliştirilmesi gerektiğini saptamıştık. Ancak sonuçta raylı sistem geliştirileceğine adına transit taşıma dedikleri ve hemen tamamı yük olan taşımalar için otoyol (TEM) ve 2. köprü yapılarak, taşımacılıkta yine karayolu tercih edildi.

‘PLANSIZ GELİŞEN İLÇELER ORTAYA ÇIKTI’
Köprü yapılınca ne oldu? Biz haklı çıktık, çünkü nüfus patlaması yaşandı, otoyolun ve köprünün geçtiği güzergah yerleşime açıldı. Sarıgazi, Kavacık gibi plansız gelişen ilçeler ortaya çıktı ve transit taşımacılığa hizmet edeceği söylenen köprü, kent içi ulaşım koridoru oldu. Köprüler yolcudan çok araç trafiğine hizmet ettiklerinden, kapasitelerindeki doygunluk nedeni ile 1989’da 3. köprü gündeme geldi. O zaman planlanan köprünün 1. ve 2. köprü arasında olması planlanıyordu. Hatta bir ara Dalan’ın BESA (Beşiktaş-Samatya) adında; 1. köprünün yanından geçip, Yıldız’dan aşağıya Ihlamur Kasrı’nın üzerinden Samatya sahiline ulaşacak bir projesi vardı. Dalan gidince proje durdu tabii. Projenin geçeceği yerler de kısa süre içinde yapılaştığından proje gündemden kalktı.

Daha sonra 1996’da Arnavutköy’de köprü sözleri edilmeye başlandı. Biz akademisyenler her zaman ayaktaydık, Arnavutköy’de de bir oluşum olunca hemen onlara katıldık, yapabileceğimiz bir şeyler varsa yapalım diye. Güngör Evren, Ergun Gedizlioğlu daha birçok arkadaş hep beraber Arnavutköylülere katıldık ve orada insanlarla beraber bir direnç yaratabildik.

Mesela ben hiç unutmuyorum, Arnavutköy’de İngilizce dersine giderdim. Karşılıklı evlerden “İşte köprünün ayağı şuraya gelecek, işte şuraya şu olacak” şeklinde konuşmalara şahit olmuştum ve onlara; “Böyle bir şeye mecbur değilsiniz, siz çok güçlüsünüz, köprünün yapılıp yapılmaması size bağlı...” dediğimde, “başarabilir miyiz?” dediklerini hatırlıyorum. O zaman belki şansımız biraz daha yüksekti, zira başta koalisyon hükümeti bulunuyordu ve bu nedenle Meclis’ten de biraz destek alabildik.

O dönemde Bayındırlık Bakanlığı’na bağlıydı karayolları. Diğer ulaştırma sistemleri de Ulaştırma Bakanlığı’na. Dolayısıyla bir kimse Ulaştırma Bakanı olduğu zaman köprüye kesinlikle karşı çıkıyor, aynı kişi (ki isim verebilirim Yaşar Topçu) Bayındırlık Bakanlığı’na geldiği zaman da “3. köprü yapılmalıdır” diyebiliyordu. Bu çelişkileri de gösterdik, Meclis’ten randevu aldık. Bir grup insan Meclis’e gittik ve bu projeyi durdurduk.

İsmail Üstün: Gezi Parkı Direnişi’nin başlangıcında Başbakan Erdoğan’ın yaptığı açıklamalara benzer bir açıklamayı, 1998 yılında dönemin Bayındırlık Bakanı Yaşar Topçu yapmıştı. “Her söylenene kulak asarsak bu ülkeye hiçbir eser kazandıramayız. O nedenle bunları duymuyoruz. Proje hayata geçecek. Kimseden onay almamız da gerekmiyor. 3. köprü olacak, o kadar” demişti. Bu sözler büyük tepki almış, Arnavutköylüleri kızdırmıştı.

İktidar, daha önceki köprü tartışmalarında olduğu gibi, uzmanlarla kısa bir dönem tartışma yaptıktan sonra köprüyü dayatabileceğini düşünmüştü. Ama, beklemediği, alışık olmadığı bir tepki aldı. Devreye halk girdi, “köprü-möprü istemiyoruz” dedi. Bu alışık olduğu bir tartışma değildi. Bayındırlık ve ulaştırma bakanları ve bürokratları makamlarında ulaşım sorunlarını tartışan ev kadını, kasap, bakkal gibi mesleklerden insanları görmeye başladılar.

Z.B.: Ben “3. köprüyü yapmak vatan hainliğidir” demiştim, milletvekilleri çok rahatsız olmuşlardı. Vatan hainliğine devam ediyorlar. İstanbul’un bu köprüye ihtiyacı yok ki...

‘BU İKTİDAR İÇİN HUKUK, KURAL YOK’
Bakın biz hep yaşayarak gördük, 1. köprü çevre yoluydu şehir içi yol oldu, 2. köprü transit taşımaya hizmet edecekti, şehir içi yol oldu. Adam hakikaten çıldırmış, 3. köprü projesi için gitti en kuzeyi seçti. 1/100.000’lik planlarda o kadar net deniyor ki; İstanbul’un kırmızı çizgisi TEM’dir, kesinlikle kuzeyine çıkılmamalıdır. Aksi halde orman, doğa, su, ekolojik sistem tümüyle bozulur ve bunun sonucu olarak İstanbul’un yaşam damarları kurur, belki bugünden yarına değil ama çokta uzun olmayacak bir süreçte İstanbul ölüme mahkum olur diyor. Ve buna rağmen gidip en kuzeye proje yapılıyor. Olacak iş değil.

Zaten bu iktidar için hukuk, kural hiçbir şey yok. Bu proje ÇED Raporu’ndan muaf tutuldu ancak Çevre Mühendisleri Odası, mahkeme kararı ile bunu ortadan kaldırdı. Ancak yeni bir yönetmelikle muafiyet yeniden sağlandı. Zira ne kadar yandaş olsa da bu projeye Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme bakımından olumlu raporu verecek kişi bulamazlardı diye düşünüyorum.

1995’te Başbakan’ın kendisi “3. köprü cinayettir” demişti. Şimdi ise 3. köprü yetmiyormuş gibi havaalanı projesi, o da yetmiyor, İstanbul’a iki yeni şehir. Ondan sonra da Kanal İstanbul. Bunların hepsi aklını yitirmiş bir insanın ve böyle bir kişiye biat etmiş kişilerin ortaya koyacağı projeler. Bizim bunları mutlaka engellememiz lazım.

3. köprü projesi bugün daha çok ismiyle tartışılıyor. Projenin kendisinin daha az sorgulandığını görüyoruz. Projeye karşı çıkmak için yapılan güncel çalışmalar neler?
Z.B.: Evet bir forumda da ifade edilmeye çalışıldı; çıkıp, “lütfen ismine karşı değil cismine karşı olalım” diye itiraz ettim. Cismi olmayınca zaten ismi de sorun olmaz.

2008 yılında 3. köprü yine gündeme gelince 3. Köprü Yerine Yaşam Platformu kurduk. Biz köprü istemiyoruz yaşamımızı istiyoruz dedik. Gittik Sarıyer’de ulaşım nedir, nasıl olması gerekir, kentin kurtulması için neler yapılabilir, bunları anlattık. Her taraf deniz ama deniz yolu çalışmıyor. Raylı sistem yok. Bunlar işletilse, 3. köprüye ihtiyaç olmayacak. Diğer yandan bu köprü projesi hukuki açıdan da sakat. Bir sürü açılmış dava var ve bu davalar sonuçlanmadı. Bütün raporlar olumsuz geliyor.

‘BANKALARA MEKTUP YAZDIK’
Sonra duyduk ki dışarıdan kredi alamıyorlarmış, çünkü projenin ÇED raporu yok. Türkiye’den kredi vermesi istenen Akbank, Halkbank, İşbankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’na oturduk mektup yazdık ve kredi vermemelerini söyledik. İş Bankası ağaçlandırma projesi yapıyor, Garanti Bankası “yeşili koruyorum” diyor ama bu konuyla ilgili bize hiçbiri geri dönmedi. Çalışanlarla görüştüğümüz zaman da “bankalar para satmak için varlar, paraları varsa verirler, yapacağınız bir şey yok” dediler.

Eski iktidarlar döneminde meramınızı anlatmak için yazardınız ve bir cevap alırdınız, açıklamalar yapılırdı. Bunlar o kadar ketumlar ki hiçbir şey açıklamıyorlar. Tamamen saçma sapan şeyleri, kapalı kapılar ardında yapıyorlar.

İ.Ü.: Arnavutköy-Kandilli projesinin ele alındığı yıllarda ağırlıklı olarak köprü, ulaşım konuları üzerinde duruyorduk. Günümüzde 3. köprü büyük bir paket programın parçası olarak karşımıza geliyor. Kuzey Marmara otoyolu, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul, Yeni Şehir gibi projelerinin yer aldığı bir paket var karşımızda. Bu projeler, kent merkezinde yaşayan insanların çok uzağında. Günlük yaşamın altüst oluşu kısa sürede gerçekleşmeyecek. Su havzalarının, ormanların yok oluşunun etkilerini zaman içinde yaşayacağız. Bu nedenle Arnavutköy mücadelesindeki hızlı tepki gösterilemedi.

Z.B.: Ama su, hava, her şey yok ediliyor. Ben 40 yıldır Yıldız’da oturuyorum. Önceden benim rüzgarım vardı. Şimdi yaptılar o gökdelenleri, rüzgar esmiyor bile. Aslında bütün mesele Türkiye’nin plansız büyümesi. Ülke planlanmadan İstanbul kurtulamaz. İktidar bütün hesaplarını İstanbul üzerine yapıyor ve insanların yaşam alanlarını daraltıyor. İstanbul’un nüfusu 16 milyonu geçtiği an çok büyük sıkıntılar doğar deniyordu. Şimdi bunlar 25’i hedefliyorlar, 30, 40 milyon bunun sonu yok.

Türkiye’de sadece karayoluna yatırım yapılıyor
Ulaşım ve taşımacılıkta alternatifler nedir? Hükümetin alternatifler konusunda girişimleri oldu mu?
Z.B.: AKP 2002 yılında iktidara geldiği zaman 2003’ün Mart ayında bütün ulaştırmacıları topladı. 14 kişiydik, demiryollarının ihmal edildiğini söylediler ve bu konuda ne yapılabileceğini bize sordular, yardım istediler. Biz Türkiye’de 5 ayrı üniversiteden hocalar oturduk didik didik ettik her şeyi ve bir stratejik plan hazırladık. Ve dedik ki ulaştırmayı, yani denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolunu birbirini destekleyecek şekilde kullanın ve tümünü tek bir bakanlıkta toplayın. Çünkü Türkiye’de sadece karayoluna yatırım yapılıyor. Çok ayaklı değil, tek ayaklı gidiyor çalışmalar.

Siz demiryollarını geliştirmek istiyorsanız, işe yük taşımacılığından başlayın dedik, sonuçta bir mevcut ağımız var bizim. Ve bir çekirdek ağ tanımladık, tanımladığımız bu ağın elden geçirilerek gerekli standarda getirilmesini ve optimum ağı oluşturacak şekilde bir iki yeni hatla takviye edilmesini istemiştik. Yük taşımacılığını buraya alırsanız demiryolları gelişir, daha sonra yolcu taşımacılığını ve hızlı demiryolu taşımacılığını geliştirirsiniz demiştik. Ancak yapılan demiryollarında yük taşımacılığını geliştirmek değil, hızlı demiryolu yapımcılığına başlamak oldu.

İSTANBUL’UN ANADOLU’YA TREN BAĞLANTISI YOK
Şimdi yapılmakta olan İstanbul-Eskişehir arasındaki hat konusunda da uyardık. Zira yapılan hat İstanbul-Ankara arası için hızlı tren bağlantısı değildir. İstanbul-Ankara arasını bağlayan hızlı trenin güzergahının 400 km civarında olması, yani Eskişehir’den geçmemesi gerekir. 29 Ekim’de açılacağı söylenen hatta Köseköy’den bu yana yapılmış hiçbir şey yok, üç hatta çıkarılacağı söylenen banliyö hatlarını da 19 Haziran’da teslim ettiler. Ve hakikaten yaptıkları çok büyük saçmalık. İstanbul’un bir yılı aşkın bir süredir Anadolu ile tren bağlantısı yok, böyle bir şey olabilir mi? Önerilerimizi dikkate almadılar, halbuki demiryolları yük taşımacılığı üzerinde geliştirilseydi, karayolu da rahatlayacaktı.

Bir de dünyanın hiçbir yerinde bir hat yapılırken demiryolu kapatılmaz, insanların ulaşım hakkı vardır. Bu gasp edilemez. Şu anda bakın İstanbul’da hiç banliyö ulaşımı yok. Banliyöler Gebze’ye kadar giderken Haydarpaşa’da her pazar günü eylem yapıyorduk ve halka gelin destek olun diyorduk. Gerekli tepkiyi göstermezseniz, yaşadığınız yerlere trenle gidemeyeceksiniz diyorduk. “Yok canım yapmazlar” diyorlardı. Gebze’ye ulaşım kesildi, gelip; “Şimdi nasıl Gebze’ye gideceğiz” dedi insanlar, “E söyledik size?” Son nokta Pendik oldu, dedik ki gelin hiç değilse Pendik’e sahip çıkın, “yok bir şey olmaz” dediler. Şimdi Pendik’e de trenle ulaşım, dediklerine göre, iki yıl yok. Bu iki senede bitecek mi? Ben hiç inanmıyorum.

‘BU İKTİDARA LAF ANLATMAK ÇOK ZOR’
Karayollarının Türkiye’ye maliyeti o kadar yüksek ki, akaryakıt ve taşıtlar açısından dışa bağımlılığı bir tarafa, çevreyi kirletiyor, çok fazla kaza oluyor, zaman kaybına neden oluyor... Denizyollarının durumu da çok kötü, güya Ulaştırma Bakanı denizci... Denizyollarında uzun yolda yolcu sıfırlandı, o gelmeden önce hiç değilse İzmir’e çalışan bir hat vardı. İnsanlar araçlarını onunla taşıyordu, bir fayda sağlıyordu.
Ben çocukluğumda İskenderun’a, Antalya’ya, Mersin’e gemiyle giderdim. Karadenizli arkadaşlarım var, onlar da aynı şekilde, biz hiç karayolu bilmezdik diyorlar. Tamam karayolu da gelişsin ama bunu diğerlerini keserek yapamazsınız. Tuttular Karadeniz kenarına otoyol yaptılar, yapmayın dedik, doğa size müsaade etmeyecek. Nitekim her sene Karadeniz yolu kışın alıyor, yazın yeniden yapılıyor. Bu iktidara laf anlatmak çok zor.

Sunay Gedik-Sol gazetesi

08.07.2013

N. Emrah Aydınonat'ın "İstanbul’un 3. havalimanı hakkında bilmeniz gerekenler!" başlıklı makalesi.

Makaleyi okumak İçin Tıklayınız.

Çalışanların Sendikası mı? Yoksa İşveren Sendikası mı? Eylem Kırıcılığı Yapan Sendika Olur mu ..?

2001'de 40 bin olan üye sayısını AKP İktidarı döneminde 10'a katlayarak 650 bine çıkaran ve böylece Türkiye'nin en büyük memur sendikası haline gelen Memur-Sen'in üye olmak için başvurduğu Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'ndan (ITUC) şok bir yanıt vermişti. 2006'daki başvurusu reddedilen Memur-Sen'in Ağustos 2011 yılında yaptığı başvurunun da reddedildiği ITUC tarafından yazıyla bildirilmişti.

Verilen cevabın gerekçesi de şöyle ifade edilerek, 2006’dan bu tarafa örgütünüzün yaşadığı gelişmeler, istişare sürecinin olumsuz sonuçları ve Memur-sen’ in bağımsız karakterinin tartışılabilir olması durumu göz önüne alınarak, başvurunuzun dikkate alınmamasına karar verilmiştir denilerek, tam bu anlamda doğru ve objektif bir tavır ortaya koymuştur.

Başbakan Erdoğan ise, 16 Nisan 2011 tarihinde toplanan Memur-sen 4.olağan genel kurulunda yaptığı konuşma ile sendikacılığa yeni bir vizyon getirerek grev ve eylem hakkı isteyenlere deli gömleği giysin dedi. Ne yazık ki Başbakanın bu söylemi üzerine bu yıl yapılan toplu sözleşme (bize göre toplu görüşme)grev yasağını getiren bir yasa ile dediği yerine getirilerek, eylem yapan kamu çalışanlarını ise baskı, sürgün ve cezaevlerine koyarak bu deli gömleğini giydirmeye çalışmışlardır. Başbakan evrensel kabul görmüş temel hak ve özgürlüklerden biri olan grev ve toplu eylem hakkını yok sayan inkarcı ve kabul etmeyen bir yaklaşım sergilemiştir.

Başbakan, tüm Memur-sen mensuplarına, ileri demokrasiye, hukukun üstünlüğüne evet dedikleri için bir kez daha teşekkür ediyordu. Böylece resim tamamlanmış oluyordu. Grev yasağına onay veren bir sendikal örgütün genel kurulunda başbakan grev önlüğünü deli gömleği giymekle, kırmakla ve dökmekle özdeşleştiriyordu.

Memur Sen Bursa Temsilciliği hizmet binasının açılış töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise 650 bine yakın üyesiyle Memur Sen’in kamu görevlileri için çok önemli bir sendika olduğunu savundu. Arınç, kamu emekçileri için grevli toplu sözleşme hakkı isteyenleri ise hedef aldı. 4688 Sayılı Yasa’da yapılacak değişikliklerin Memur-Sen’in görüşleri doğrultusunda değiştirildiğini, söyleyerek nasıl taraf olduğunu tüm kamuoyu önünde itiraf ederek, bu konfederasyonun kendi arka bahçeleri olduğunu da ifade etmiştir. Bundan hareketle, Memur-Sen bu ülkede emekçilerin, yoksulların dar gelirlilerin sesi olamaz. Olsa olsa ancak AKP’nin sesi olabilir.

Evet ulaştırma memur sen 16.04.2013 tarihinde demiryollarının özelleştirmesine karşı aldığımız 24 saat'lik iş bırakma kararının hayat bulmaması ve eylem kırıcılığı yaparak nasıl akp'nin sendikası olduğunu ispatlamıştır. Tcdd genel müdüründen almış olduğu direktifleri harfi harfine yerine getirmek için tüm Türkiye'de kendi üyeleri üzerine baskı oluşturarak bu onurlu eylemimizi kırmak adına görev ve sorumluluğunu yerine getirmiştir.

Utanmadan ve sıkılmadan kendilerini sendikacı diyenler almış oldukları misyonu yerine getirmenin gururunu yaşamaktalar. Bu ülkeyi yöneten başbakanlar ve hükümetleri halk sırası geldiğinde nasıl tarihin çöplüğüne gönderdiyse, gün gelecek bunlarında gideceği yer orasıdır.

Bir sendika dünyanın hiç bir yerinde alınmış olan bir eylemi kırmak için bu denli işbirlikçi,devlet güdümlü bir tutumu ortaya koyamaz ve koymamıştır. Sizler ancak başkanlar kurulunuza tcdd genel müdürünü davet ederek görev ve sorumluluğunuzu yerine getiriyorsunuz.

Sizin genel yetkili sendika olmanız hiç bir şeyi değiştirmez. Bilakis genel yetkili sendika olmanızdan dolayı gereğini yerine getirmektesiniz. Tarihin hiç bir döneminde emekçiler tek bir şeyi unutamazlar ve unutturmazlar. İşverenle hareket ederek EYLEM KIRICILIGI yapanları....

Bundan hareketle AKP ve onun bürokratlarının KESK’ in ve bağlı sendikaların nasıl bir sendika olduğunu her halde tarihini iyi okumamış ki böyle değerlendirmeleri kendince yapıyor. KESK hiçbir zaman hangi iktidar olursa olsun 20 yıllık onurlu mücadelesinde hiçbir iktidar partisinin arka bahçesi olmamıştır. Daha doğru tabirle İŞVEREN VE HÜKÜMET GÜDÜMLÜ SENDİKA olmamıştır. İşte Başbakanı ve Arınç ‘ı rahatsız eden KESK’ in bu tavrı ve kendilerini dinlememeleri ve biat etmemelerinden kaynaklıdır.

Başbakanla birlikte yeni bir sendikacılık dönemi başlıyordu. Grevsiz, eylemsiz ve sesiz kalıp tüm bunları kabul eden Memur-Sen ve Memur-Sen’e bağlı diğer sendikalar.

Memur-Sen’e bağlı ulaştırma iş kolunda örgütlü bulunan Ulaştırma Memur-Sen’de tüm ulaştırma emekçileri tarafından nasıl kısa bir zaman içerisinde büyüdüğünü, tüm ulaşım emekçilerine sorulduğunda o kadar çok şey anlatarak gerekçelerini sıralarlar ki?

Tüm bu gerekçeleri sıralarken, belki de bu sendikanın üyesi olduğunu mahcup bir şekilde size söyler. Tüm bunlara baktığımız zaman, özelleştirmelere, taşeronlaşmaya ve kurumun nasıl tasfiye sürecine girdiğini bildiği halde, bunlarla mücadele etmek yerine, kendi üyesinin dışında hak ve hukukunu savunmayan işveren güdümünde olan bir sendikadan bahsediyoruz.

Adaletten, haktan ve hukuktan bahseden, iş yerine sahip çıktığını bile söyleyemeyen bu sendikal anlayış TCDD nin yeniden yapılandırması adı altında tasfiye edilmesine karşı ne yazık ki sesini çıkaramaz. Kendilerini sadece ve sadece özellikle demiryollarında haksız ve hukuksuz atamalar, tayinler ve hak etmedikleri halde verilen lojmanların üzerinden var ederek, bir sendikal anlayış ile büyüyerek yola devam etmektedirler.

Biz şunu çok iyi biliyoruz ki, gücünü ve kudretini siyasal bir iktidardan alan ve onun güdümünde olan bir sendika var olan siyasal iktidarla gelir ve iktidarla gider. Özellikle AKP’ iktidarı döneminde 22 Temmuz 2004 yılında Pamukova’da meydana gelen, 41 yurttaşımızın ölümüne ve birçok yurttaşımızın yaralanmasına ses çıkaramayan ve susan sendikalar ulaştırma emekçileri adına sendikacılık yapamazlar.

Yaptıkları sendikacılık işveren güdümlü bir sendikacılıktır. Özellikle 2007’den beri demiryollarında gün olmasın ki bir kaza olmasın. İş sağlığı ve güvenliğinin olmadığı ve gerekli önlemleri almayan ve bu zaman zarfında esnek, kuralsız ve eksik personelden dolayı 22’e yakın arkadaşımızı rayların arasında kaybederken ve birçok arkadaşımız iş kazasından dolayı sakat kalırken, ne yazık ki bu sendikadan işverene yönelik bir eleştiri bile gelmemesi nasıl ifade edilebilir ki?

Bu kazaların esnek,kuralsız ve angarya çalıştırılmasından dolayı olduğunu, nasıl bir sendika bilemez ve tavır koyamaz. Buna yönelik bir çok kez rapor sunarak, kurumun iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması için toplantıların yapılmasına öncülük yaparak, kanayan bu yarayı tüm kamu oyu ile paylaşarak duyarlılık yaratmaya çalıştık.

Ne yazık ki Tüm iktidarın gücünü arkasına ve yanına alarak, baskı uygulayarak ulaştırma iş kolunda yetki almaya dönük yaptıkları içi boş bir şişeden ibarettir.Bu yetki döneminde genel yetkili sendika olmaları itibariyle, Fiili ve meşru mücadeleyi hedef almayan, grevli toplu sözleşmeli sendikal mücadeleden kaçarak toplu görüşmeyi iktidardan aldığı emir ile savunan bir sendika, ulaştırma emekçileri adına kurum idari kurullarında beni ve benim gibi düşünenleri temsil edemez. Çünkü 2012’de yapılan toplu sözleşme sürecinde nasıl başbakandan gelen %’üçlük zamlara evet diyerek altına imza koyduklarını biliyoruz.

Bırakın bunu artık. İşveren güdümünden kurtularak doğru bir temelde ulaştırma emekçilerinin birazcık ta olsa onların sırtına basarak kendi yandaşlarınıza lojman, atama ve vekâleten atama yapmayın. Biliyor musunuz ki sendikal mücadeleden bahseden eski iki genel başkanınızın birisi daire başkanı, diğeri ise daire başkan yardımcısı olmuştur. Bunu gelin dürüst, çalışkan ve vicdan sahibi olan ulaştırma emekçilerine anlatın.

Bizler bu ülkede memurlar sendika kuramazlar diyenlere inat, 1990 yıllarda sendikalarımızı fiili olarak kurduk. Emniyet güçleri tarafından sendika şubelerimiz ve genel merkezlerimiz mühürlenmesine rağmen, biz mühürleri kırıp atarak, biat etmeyeceğimiz ve boyun bükmeyeceğimizin mesajını vererek, daha zor koşullarda sendikacılık yaptık. Asla ve asla hiçbir iktidara boyun bükmedik ve bükmeyeceğiz.

Tüm bu süreçlerde onbinlerce sürgün, yüzlerce işten atılma ve en acı gerçekte 50’nin üzerinde mücadele arkadaşımız kaybettik. BTS’nin ilk genel başkanı ve genel sekreteri sürgün edilerek cezalandırılmıştır. Ama sendikacılığı sonradan öğrenenler ve kurulmuş olan mücadelenin sonunda kendilerini sendikacı görenler şunu iyi bilsin. BTS’nin ilk genel başkanı ve genel sekreteri sürgün edildikleri yere gitmeyerek, kurumdan ayrılarak bu onurlu mücadeleyi bize teslim etmişlerdir. Aramızdaki fark işte buradadır.

Vesayete son vermeyi amaçladığını söyleyen ve milli irade ile ileri demokrasiyi ağzından düşürmeyen AKP hükümetinin TBMM’ni devre dışı bırakarak bakanlar kurulu marifetiyle ülkeyi yönetmeye kalkması ibret verici değilmid. ? Bu durum Başbakan Erdoğan ve partisinin nasıl bir demokrasiyi istediğini açıkça ortaya koymaktadır. Bir taraftan sivil ve demokratik bir anayasa yapmaktan söz ederken öte yandan Meclisi devre dışı bırakarak KHK’lerle idari yapıyı baştan sona değiştirmeye, kamusal alanın tavsiyesine, sağlık alanında yaptıkları sağlıkta dönüşüm ile, sermayeye peş çekildiğini ve eğitim sisteminin nasıl yavaş yavaş paralı hale geldiğini bizler görüyoruz da sizler neden görmüyorsunuz.

655 sayılı   KHK ile bütün üst ve orta derece yöneticilerin tümünün görevine son verilmesi, boşalan veya yeni ihdas edilen kadrolara atama yapılması yanında merkez ve kadro teşkilatlarına tahsis edilen kadroların ilk dağıtımına Bakanın yetkili olması kadrolaşmanın sadece üst ve orta düzey yöneticilerle sınırlı olmayacağı, tüm çalışanların bu bakımdan tehdit altında olduğu çok açıkça göstermektedir.  

 Demiryollarında 1995 yılında başlayan “yeniden yapılanma” çalışmaları 655 sayılı KHK ile yeni bir boyut kazanmış durumdadır.

 Tüm bunlara karşın istenilen yeni demiryolu sisteminin bir bütün halinde tasfiyesi gerçekleştirilememiş tasfiye amaçlı son darbenin vurulabilmesi amacıyla yasa taslakları oluşturulmuştur. Ancak, bu taslakların TBMM gündemine taşınmasına bile tahammül edilememiş ve KHK’lerle pek çok Bakanlıkta gerçekleştirildiği üzere Ulaştırma Bakanlığı’nın yapısı da 655 sayılı KHK ile değiştirilmiş ve bu KHK ile yasa taslaklarında yer alan tüm hükümler yasalaştırılmış ve TCDD’yi tasfiye sürecinin altyapısı hazırlanmıştır.

 Bu KHK’nin amacı “Demiryolu ulaştırması faaliyetlerinin, ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını ve bu faaliyetlerin diğer ulaştırma türleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini sağlamak.” Olarak belirlenmiştir.

 Yani serbestleşmenin, kâr dürtüsüyle hareket edecek özelleştirmenin ve rekabetçi bir yapının önü açılmıştır.

Sonuç olarak, bu kanun tasarısı ile, ekmeğimize, işyerimize bir tehdit olarak karşımızda durmaktadır. Bu tehditlere karşın Sendikamız dün olduğu gibi bugünde yarında işimize ve işyerlerimize sahip çıkmaya ülke ve halkımızın çıkarlarına uygun ulaştırma politikalarının uygulanması için mücadele edecektir.

İşte gerçekleri buradan söylüyoruz. Tüm bu tavsiye, özelleştirme ve ayrışmalara karşı siz ne yaptınız onu söyleyin. Buna karşı durmak ve mücadele etmek yürek ve onur işidir. Evet biz bu değerleri taşıyoruz ve taşımaya devam edeceğiz. Aşımıza ve iş yerlerimize sahip çıkacağız.

Buna paralel olarak, demiryollarında örgütlü olan ulaştırma memur-sen hariç tüm sendika ve bir çok dernek bu yıkım yasasına yönelik ortak mücadele kararı almışlardır. Bunun sonucunda bir bildiri yayınlayarak bu yasa tasarısına karşı olduklarını beyan etmişlerdir. Peki kendisini sendika olarak gören bir anlayış neden çağrılmasına rağmen toplantılara katılmamış ve destek vermemiştir. Evet iş veren güdümünde olan sendikal anlayışlar dünyanın her yerinde aynıdırlar. Çünkü sizler emekçiler adına sendikacılık yapmıyorsunuz.Bunun kanıtı ise;

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından 26.11.2012/30.11.2012 tarihleri arasında Antalya-Kemer Göynük’te yapılacak 24. Dönem Koruma ve Güvenlik Semineri’ne toplam 48 personel katılacağını, 48 katılımcının 46’sının sendikanız üyesi olduklarını biliyoruz. Adaletten ve hukuktan bahsedenler, ne yazık ki bunu kavrayabilecek durumda olmadıklarını da biliyoruz. Eğer bunun bilincinde olsalardı BTS’ nin keyfi uygulamalara ve ayrımcılığa yönelik 5-11 Mayıs 2011 tarihleri arasında Türkiye’nin bir çok bölgesinden Ankara’ ya gelerek gece 3.5’a kadar Tcdd Genel Müdürü ve yardımcıları, daire başkanlarına belgeleriyle birlikte ulaştırma memur-sen’e yandaşlık üzerinden pozitif ayrımcılık yapıldığı taraflarına anlatılmıştır. Onun için bu ayrımcılığı siz sonuna kadar sıkılmadan yapıyorsunuz.

Kadrolaşma sizleri aşan, var olan Akp’ nin uygulamış olduğu ve bütün kurumlarda kendi kurdurmuş olduğu memur-sen’e bağlı sendikalar üzerinden bunu yapmaktadır. Sadece burada size düşen var olan üyelerinizin isimlerini vermektir. Doğal olarak Kurumların yetkilileri bunları yerine getirmek zorundadır. Sizin genel yetkili sendika olmanız ulaştırma emekçileri nezdinde bir şey ifade etmemektedir. Çünkü demiryolu kanununu devrim olarak niteleyen ve bunu da wep sayfasına koyan bir sendikal anlayış iş veren güdümüne girmiş bir sendikal anlayıştır.

Sendikalar zaten hiçbir zaman çatışma ortamı yaratarak sendikacılık yapmazlar. Sizler sendikacılığın ne olduğunu bilmediğiniz zamanlar bizler, demokratik ve barışçı bir çalışma ortamı, herkesin kurum nezdinde eşitliğinin üzerinden mücadele ederek, sürgünler, cezalar ve baskılara maruz kaldık. Bir kendi tüzüklerinize bakın birde BTS’ nin tüzüğüne bakarak ne olduğunu anlarsınız.

Yetkili sendika olmanız, sizleri yetkili yapabilir. Ama asla ve asla etkili bir sendika yapmaz. Aramızdaki fark buradadır. Ahlaki ve vicdanen bile kim olursa olsun, çoğunluğun azınlığın üzerinde tahakküm oluşturulması, bırak sendikayı bunu savunmak ve hakkı olduğunu iddia etmek zaten faşizmdir. Hz. Mevlana şöyle çağrıda bulunur.” Doğru olmayan şeyler yaptım” deme, doğruluğu tut. O zaman hiçbir eğrilik kalmaz. Doğruluk Musa’nın asası gibidir. Eğrilik ise sihirbazın sihrine benzer. Doğruluk ortaya çıkınca onların hepsini yutar.

Yetkili sendika olmanız, sizlerin haksızlık yaparak ve yandaşlık üzerinden bunu yapmanız haddinize olmadığı gibi buna göz yumarak ve çanak tutarak, üst düzeyde bulunan şahıslar ise anayasa suçu işlediklerinin farkında değiller. Ne yazık ki buna karar verenler hala bu ayrımcılığı yaparak, kurumlarda yöneticilik yapmaya devam edebiliyorlar. Biz sendika olarak bundan sonra buna benzer yapılacak olan her türlü olumsuzluklara demokratik tepkimizi ortaya koyacağımızı buradan söylüyoruz.

Utanmadan ve sıkılmadan güvenlik görevlilerinin sendikaya üye olmaları için çaba sarf ettiği ifadesi, yalan ve boştur. Yıllardan beri KESK ve bağlı sendikalar, güvenlik personeli, askeri personel, yargı mensupları, emniyet mensupları da dahil olmak üzere 20 yıldır bunun kavgasını vermektedir. Günde kaç tane üyeniz güvenlik görevlisi angarya ve zor koşullarda çalıştığından dolayı bizleri arayarak hukuksal yardım talebinde bulunmuşlardır. Yandaşlık üzerinden ve bürokratik ve merkeziyetçi bir sendikacılık anlayışı hak arama mücadelesi yapamaz.

Şöyle bir tanım “Bu nedenle bu unvan grubu çalışanları arasında üyelerimizin çokluğu sebebiyle eğitim seminerine katılanların çoğunun tabii olarak Ulaştırma Memur-Sen üyesi olması iş hayatının doğal akışı gereğidir. Bu süreçte çalışanların bunca sorunu varken Koruma Güvenlik biriminden seminere kimlerin gideceğine dair küçük hesaplar içine girmemiz de mümkün değildir.” Küçük hesaplar peşinde koşanları tüm demiryolcular çok iyi tanımaktadır.

Sonuç olarak biz kimseyi ötekileştirmeyiz. Zaten bu bizim sendikal mücadelemizde yoktur. Zaten bu kurumda ötekileştirilen bizzat bizleriz. Bizler demokrasiyi sizin bildiğiniz şekli ile tanımlamıyoruz. Başbakanda sizler gibi düşünüyor. Ben istediğimi yapar, istediğimi söylerim der ve kendisi gibi düşünmeyenlerinde ne ile suçladığını biliyorsunuz.

Yaklaşık 20 yıldır biz bu kurumlarda bu onurlu mücadeleyi sürdürüyor ve sürdüreceğiz. Hiçbir dönem kendi üyemiz için hak etmediği bir lojmanı, tayini, atamayı ve seminere gitmesi için işverenden talebimiz olmamıştır. Bunu mesnetsiz ve panikleyerek bu haksızlığı kendi konumunda meşrulaştırmak için BTS’ yi kınamak sizlerin haddine düşmez. Varsa bir haksızlık BTS üzerinden belgeleyin. Belgeleyemezsiniz, çünkü yoktur. Ama sizlerin var. İlk genel başkanınız Trafik daire başkanı, ondan sonraki başkanınız, eğitim ve öğretim daire başkan yardımcısıdır. İşte belge budur….

Biz neyle uğraşıyoruz bakın.Sendikamız tarafından alınan kararla TCDD Genel Müdürlüğünün Yıpranma Tazminatını iptal eden 22.09.2008 sayılı 45297 sayılı işlemine dayanak oluşturan işlemin iptali istemiyle açtığımız davada Ankara 10.İDARE MAHKEMESİ TCDD'nin Yıpranma Tazminatını İptal Eden İşleminin iptaline oybirliği ile karar verdi.

Makinistlerin 01.10.2008 tarihinden itibaren fiili hizmet süresi zammından faydalanamayacaklarına ilişkin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Kanununun 25.maddesi ile değiştirilen 40.maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu nedeniyle Sendikamız tarafından alınan kararla İstanbul’da Anayasa Mahkemesine yasanın iptali için Ankara ve İzmir’de ise yerel mahkemelere kurum işleminin iptali için davalar açmıştı.

TCDD Genel Müdürlüğünün 22.09.2008 sayılı 45297 sayılı işlemine dayanak oluşturan işlemin iptali istemiyle Ankara Şube Başkanımız İsmail Özdemir adına açtığımız davada yerel mahkeme davayı reddetmiş, konu sendikamız tarafından Danıştay'a götürülmüştü. Danıştay itirazımızı kabul ederek tekrar görüşülmek üzere ilgili yerel mahkemeye dosyayı iade etmiş ve yerel mahkeme ilk kararından dönerek davacının fiili hizmet zammından yararlanamayacağına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığını belirtilerek kurum işleminin durdurulması yönünde karar vermiştir.

Kararda .... "Demiryollarında İnsan Faktörü (Makinist ve Makinist Yardımcıları) Projesinin Nihai Raporunda da ; Sürdürülebilir demiryolu ulaşım güvenliği için kaza ve olaylara sebebiyet veren unsurlar tespit edilerek, bir takım önerilerde bulunmuştur.Yapılan tespit ve önerilerin hemen hepsinin, makinistlik mesleğinin stresli, ağır ve yıpratıcı hizmetlerden olup, çalışma ortamlarının vücut ve sağlık durumlarını etkileyecek nitelikte olduğunun ortaya konulduğu görülmektedir." ... ifadelerine yer verilirken, Ankara 10.İDARE MAHKEMESİNİN 07.11.2012 tarihi ve ESAS:2012/1461 KARAR NO:2012/1550 sayılı kararıyla TCDD'nin Yıpranma Tazminatını İptal Eden İşleminin iptaline oybirliği ile karar vermiştir.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü çalışanlarına yapılan Havacılık Tazminatı ödenmesine ilişkin 29.06.2012 tarih ve 2012/T-9 karar sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararının çeşitli maddelerinin iptali ve Yürütmenin Durdurulmasına karar verilmesi talebiyle Danıştay'a dava açıldı. Bu dava kapsamında var olan haksız ve adaletsiz bu durumu yargıya taşıdık. Peki bu haksızlık ve adaletsizlik sizi ilgilendirmiyor mu. Yetkili sendikasınız, neden çözemediniz. Yada bunu yargıya taşıyamadınız. İşte biz sendika olarak bunlarla uğraşıyoruz.

 Açılan davada;

Yüksek Planlama Kurulunun,

1-Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Havacılık Tazminatı ödenmesine ilişkin 29.06.2012 tarih ve 2012/T-9 karar sayılı kararının;

“Havacılık Tazminatı ödenmesine ilişkin usul ve Esaslar başlıklı 4/9 maddesinde yer alan “Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmeti sunucularında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden havacılık tazminatı ödenmez.”

Şeklindeki düzenlemesinin,

2-Havacılık tazminatı ile ilgili yasal düzenlemenin yapıldığı 27 Nisan 2005 tarihinden günümüze kadar personel maliyeti tamamen karşılananlar, personel maliyeti kısmen karşılananlar ve personel maliyeti karşılanmayanlar şeklindeki gruplandırma esas alınarak yapılan gruplandırmada tam üç kez belirlenmiş olup, her belirlemede oranların personel maliyeti tamamen karşılananlar lehine artan oranlar halinde belirlenmişken, personel maliyeti kısmen karşılananlar ile personel maliyeti karşılanmayanlar grubu aleyhine olmak üzere azalan oranlar şeklinde tespit edilmiş olması nedeniyle Tazminat oranlarının belirlendiği Ek-2 ve Ek-3 sayılı cetvellerin,

                3- EUROCONTROL’ un resmi sitesinde yer alan Yol Maliyet Tabanı Tespit Esasları ve Birim Fiyatlarının Hesaplanmasında (prensipler) dikkate alınacak unsurlar arasında “2.5 Arama ve Kurtarma (Search and rescure)” maliyetleri gösterilmişken Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele memuru olan ARFF Memurlarının Ek-3 Sayılı Cetvelde (Personel Maliyetleri Karşılanmayanlar grubunda) arasında gösterilmesi nedeniyle Ek-3 sayılı cetveldeki ARFF Memurlarıyla ilgili düzenlemenin,

 4-Kararın, ek ödemelerin havacılık tazminatlarından kesilmek suretiyle mahsup edilmesine yol açan Geçici 1. maddesinin ilk cümlesindeki “399 Sayılı kanun Hükmünde Kararnamenin 25.nci maddesi gereğince 15.08.2010 tarihi itibarıyla verilmekte olan ek tazminata ilişkin oranlarda 15.08.2010 tarihinden sonra meydana gelen artışlarına karşılık gelen tutar ile” şeklindeki kısmının,  

 5-Tazminat oranlarının,399 Sayılı KHK’ nin Ek-2. maddesinde yer alan oranlara uymaması nedeniyle Ek-2 ve Ek-3 sayılı cetvellerdeki oranların,

 399 Sayılı KHK’ nin Ek-2 maddesi ile Anayasanın 10. maddesi ve 55. Maddesine aykırı olması nedeniyle iptali ile yürütmenin durdurulmasına, yargılama giderleri ile ücreti vekâletin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesi talep edildi.

Son olarak biliyor musunuz ki, mücadeleden, emekten, demokrasiden sendikadan bahsedenler daire başkanı ve yardımcısı olunca 4688 sayılı yasa gereği sendika üyesi olmuyorlar. Darısı yeni Genel Başkana…..haydi hayırlısı!

Nazım KARAKURT

Genel Başkan

Kamu Yönetimi, 1980’liyıllarda “sırttaki kambur” olarak KİT’lere yüklenilerek, 1990’lı yıllarda özellikle merkezi yönetimin “aşırı büyüklüğü”,”kadroların şişkinliği” ileri sürülerek hedef tahtası haline getirilmiştir.Neolibaralizmin kamu hizmetlerini tasfiye etmeye , bu alanı piyasa mekanizmasına açmaya dönük olan devlet reformu atağı , asıl olarak gerçek dışı savlara dayandırılmıştır. Birincisi, Türkiye’nin kamu kesimi istihdamının “aşırı şişkin” olduğu savıdır.OECD ülkeleriyle yapılan karşılaştırmalar, bunun gerçek dışı olduğunu açık biçimde göstermektedir.Türkiye’de toplam kamu personelinin toplam nüfus içindeki oranı yüzde 4’ü bulmazken , aynı oranlar başka ülkelerde yüzde 5-10 arasında değişmektedir.

İkincisi, Türkiye’de personelin “aşırı ölçüde” merkezde toplandığı ileri sürülmektedir.
“Merkezde toplanmak”, anlamı belirsiz bir ifadedir. Bu deyişle personelin Ankara’da yığıldığı izlenimi yaratılırken, diğer yandan da devlet örgütlenmesinin “aşırı merkeziyetçi” olduğuna dokundurma yapılmaktadır.Belirsizliğin ardına sığınan her türlü dokundurma yersiz ve gerçek dışıdır.
Türkiye’de kamu kesiminde toplam 2.750.000. kamu personeli istihdam edilmektedir. Bunların 2 milyonu merkezi yönetime bağlı çalışmaktadır.Merkezi yönetim personeli, ülkenin köylerine kadar yayılmış kamu görevlileridir; bunların Ankara’da merkez bürokrasisi içinde görev yapanları, toplam personelin yüzde 1 ya da 2’si ile sınırlıdır. Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen toplam kamu personeli sayısı 650.000’dir; bakanlık merkez örgütünde Ankara’da çalışanlar yalnızca 5.500 kişidir. Bu kesimde toplam personelin yüzde 0.8’i , bir başka deyişle yüzde birden daha azı Ankara’da “bürolar “da iş görmektedir.Bu yapı personelin “merkezi yönetim” personeli olmasına bakılarak ne “şişkin devleti” ne de “aşırı merkezci yapı” yı bulmak mümkündür.

Kamu personeli sayılarını, personelin ne amaçla nerelerde istihdam edildiğini açık bir biçimde bilmek,”devlet köftecilik mi yaparmış!” basitliğiyle tarımsal KİT’lerin özelleştirilmesi işine “büyük taraftar” kazanmış olan liberal saldırıları en baştan önlemek bakımından gerçekten çok önemlidir.Liberal devlet reformu , büyük analizler ve çarpıcı modeller ile değil, asıl olarak kolaycı, sıradan, basit aldatmacalarla yürütülmektedir.
Kamu hizmetini eritmek
Kamu personel sisteminde memurluğun eritilmesi, kamu hizmetlerinin eritilmesi ile aynı anlama gelmektedir.Kamu hizmetlerini korumak, anayasal koruma altındaki memurluk statüsünün tasfiyesine karşı çıkmaktan geçmektedir.
Memurluğun yerine getirilmesi öngörülen sözleşmelilik, bir yandan iş güvencesini ortadan kaldırmakta, bir yandan da kamu personelinin örgütlenme hakkını elinden almaktadır.Performans değerlendirme ve ücret sistemlerine dayalı sözleşmelilik, kamu yararına iş görme amacını kendiliğinden ortadan kaldırmakta ve kamu hizmetlerini piyasa tipi hizmete dönüştürmenin güvencesi olarak iş görmektedir.Merkezi yönetim hizmetlerinin yerelleştirilmesi, yani hizmetlerin il özel idaresi ya da belediyeye devri, bu son amacı gerçekleştirmenin yolu olarak kullanılmaktadır.
Günümüzde , kamu personel sisteminin içine düşürdüğü hukuk dışı dağınıklık, bu sürecin parçasıdır. Kamuda memurluk, sözleşmelilik, geçici personel, işçilikten ibaret olan istihdam türlerinin yerini uygulamada memurluk, kadro karşılığı sözleşmelilik, geleneksel sözleşmelilik, I,II,III sayılı cetvel sözleşmeliliği, daimi işçilik, geçici işçilik gibi kategoriler almış durumdadır.
Kamu kesiminde işçilik, başından bu yana 1475 işçiliğidir.Buna karşın kamu kesimi kendi geleneğini yaratmış, işçiliği memurluk gibi “kadroluluk” ilkesine yakın bir ömür boyu iş güvenceli sisteme dönüştürmüştür.Bu sayede, Türkiye’de çalışma ilişkileri bir yandan yüksek iş güvencesi, bir yandan da örgütlenme ve grev hakkıyla, emek kesiminden yana ilerici bir çalışma sisteminin doğmasına olanak tanımıştır.Geçici işçilik statüsü, bu geleneğin yıkılışına verilen addır; kamuda işçiliği memurluktan uzaklaştırıp piyasa işçiliği ruhuna yaklaştırmanın adı olmuştur. Çalışma ilişkileri böylece ileri bir sistemden, emek hakları bakımından son derece geri bir sistemin çerçevesine sıkıştırılmıştır.Bu çıkarılmaya çalışılan İş Yasası hükümleri ile birlikte düşünüldüğünde, sonuçların nasıl bir kayıp anlamına geldiği açıkça görülecektir. Kamu kesimindeki ileri çalışma düzeni, işçiyi bir başka işverene satmaya-kiralamaya olanak veren “esnek istihdam” hedefli İş Yasası’nın çağdışı düzenine teslim edilmektedir.
Sözleşmelilik, geleneksel biçimiyle, özel bir birikim , bilgi gerektiren işleri gördürmek için açılmış olan istisnai statüdür.Oysa 1985 yılından bu yana, Anayasa Mahkemesi’nin yüksek sağduyulu engellenmeye çalışılan değişiklikler, memurluk ve daimi işçiliği eriten kendine özgü bir sözleşmelilik statüsü yaratılmasını sağlamıştır.
Günümüzde ortaya çıkan modele göre, merkezi yönetimde toplanmış bulunan memurluk statüsü, bu hizmetlerin yerel yönetimlere devredilmesiyle eritilecektir. Eğitim, sağlık, tarım, kültür, vb. hizmetler il özel idarelerine devredilmek istenmektedir.Yerel Yönetim Yasa Tasarısı’nda ise, “mahalli idarelerde istihdam, asıl olarak sözleşmelilik esasına dayanır” hükmüne yer verilmektedir.Böylece yerelleştirme, memurluk sisteminin top yekün ortadan kaldırılmasının aracı olarak öngörülmektedir.

Kamu Hizmetini Tasfiye
Neoliberal devlet reformu, “kamu hizmetlerini tadat etmek” hedefine kilitlenmiş görünmektedir.1996 tarihli Memurlar Yasa Tasarısı, kamu hizmetlerini üçe bölmektedir; Birinci grup hizmetler “genel idare hizmetleri”dir; genel olarak bakanlık işleri burada yer almaktadır.Ancak, söze konu olan bakanlıkların tüm işleri değil , “düzenleme ve denetleme” işleridir.Somur örnekle, eğitim ve sağlık alanında genel idare hizmeti, bu alanda politika geliştirmek anlamına gelmekte, okul ve hastane yönetimi “hizmetin sunumu” sayılarak genel idare işlerinin dışına çıkarılmakta, ticari esaslara ve özel sektöre devredilmektedir.
İkinci grup hizmetler “yarı kamu nitelikli hizmetler” olarak adlandırılmakta, kamu sisteminde eğitim,araştırma,geliştirme işlerini yürüten ve genellikle başbakanlığa bağlı ya da ilgili olarak iş gören (TODAİE,Milli Prodüktivite Merkezi, Standartlar Enstitüsü gibi) kurumlar bu halkaya yerleştirilmektedir.Bu yerleştirmeye göre, kamu sisteminin temel bilgi ve yöntem üreten yaratıcı kurumlaşması, ticari esaslara göre çalışabilir sayılmaktadır.Üçüncü hizmet grubu, “piyasaya terk edilebilir hizmetler”dir; bakanlıkların tüm ilgili kuruluşları ve KİT’ler, Milli Piyango gibi kurumlar bu halkada özelleştirme konusu haline getirilmektedir.Kamu hizmetlerinin bu tür sınıflandırması, 1996 tarihli yasa tasarısında yer almakta, hükümetler değişse de, tüm iktidarlarca benimsenmiş görünmektedir.

Piyasa Tipi Sözleşme
Peki, yüzde 80 oranında memur olarak istihdam edilen bu personel hangi statüde istihdam edilecektir? Bu sorunun yanıtı Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı taslağında ortaya çıkmaktadır.”Mahalli İdarelerde istihdam sözleşme esasına dayanır.” Bu sözleşmelilik 657’de düzenlenmiş geleneksel sözleşmelilik değildir.Bu sözleşmelilik, 657 iş güvencesine sahip olmayan ve 1475 dsayılı yasanın tanıdığı örgütlenme hakkını taşımayan zalim bir istihdam tarzıdır.”Piyasa tipi sözleşmelilik”, ücretlerin kadro gereğince belirlenmediği, kişiye bağlı performans ücret sistemine dayanan bir sistem.Günümüzde ücret sistemi dağılmıştır; kadro sisteminin tektipleştirici zorlamasına karşın ücretlerde denklik, eşitlik, anlamlılık ortadan kaldırılmıştır.Bu nedenle yaşanan sıkıntılar ortadadır;bir de bu derece yüksek işsizlik oranı, bu derece yaygın kayırmacılık gerçeği karşısında, yerel yönetimlerde varolan siyasal çaışma sistemi de hesaba katılınca, kamu görevlilerinin “kişiye bağlı ücret değerlendirme” sisteminde istihdam edildiğini düşünmek, kabus gibi bir çalışma düzeni ile burun buruna gelmek demektir. Bazı kamu çalışanlarının “tembelle, .çalışan ayrılsın” diyerek, kadroya değil kişiye bağlı performans sistemini ister bir tavır takınmalarını, bu sistemin niteliğini ve Türkiye gerçeklerini kavramaktan çok uzak olduklarından başka bir şeyle açıklanamaz.Bugün yaşanan sorunlar kadro sisteminden değil, bu sistemin içeriden patlatılmasından kaynaklanmaktadır.Sistem ile bu sistemi ortadan kaldırmak için uygulanan rejimin sonuçlarını birbirine karıştırmamak önemlidir.Aksi halde, bugünkü durumun suçlusu, geleceği kuracak ilke haline getirilmiş olacaktır.
Devletin güvenlik odaklı işleri dışında tüm toplumsal hizmetlerinin yerel yönetimlere devri, Türkiye Cumhuriyeti devlet örgütlenmesinin baştan aşağı değişikliği uğratılması anlamına gelecektir.Şimdiki durumda, illerin yönetimi “yetki genişliği” ilkesine dayanmaktadır; tüm toplumsal hizmetlerin yerel yönetimlere devri, illerin asıl olarak “idari vesayet “ ilkesine göre yönetilmeye başlanacağını gösterir. Bir başka deyişle iller, “yetki genişliği “yerine “vesayet ilişkisine” 1876 Kanunu Esasi’sinde yer alan “tefriki vezaif” ilkesine göre yönetilecek demektir. Bu özellik, 1961 anayasasında ortadan kalkmış, 1982 Anayasa’sında da geri getirilmemiştir. İllerin yönetiminde yetki genişliğinin yanı sıra, görevler ayrılığı ilkesinin benimsenmesi, Prens Sabahattinci devlet örgütlenmesi formülüdür; kısaca federal örgütlenmeye açılıştır.Günümüzde bu açılış, Avrupa Konseyi tarafından ‘subsidiarite’ adı verilen “yerellik” ilkesiyle Anayasa’ya yerleştirilmeye çalışılmaktadır.

Türkiye’de Kamu İstihdamının Genel Yapısı
-Kamu personel sistemi içinde memur statüsünde istihdam edilenlerin oranı yüzde 63 düzeyindedir.Bu oran, hem kamu hizmetleri alanının ne ölçülerde daraltıldığını hem de kamu personel sisteminin ne ölçülerde piyasa sistemi ilkelerine göre yönetilmeye başlandığını göstermektedir.Fransa’da sendikaların karşı koyması sayesinde, kamu toplam istihdamında memur statüsü hala yüzde 92 düzeyindedir.Oysa Türkiye’de 1985 yılından bu yana gerçekleştirilen parça parça değişiklikler sayesinde, kamu hizmetinin tanımlayıcı parçası lan memurluk tahminlerin ötesinde eritilmiş durumdadır.
-KİT’lerde memur oranı yüzde 4’tür.KİT sistemindeki çözülme, çökme,satış, kısaca özelleştirme, memur oranındaki bu daralma ile açıkca kanıtlanmaktadır.Aynı oran memurluktaki daralmanın nasıl aynı anda kamu hizmetinin tasfiyesi anlamına geldiğini de göstermektedir.KİT’ler, II sayılı cetvel olarak adlandırılan , piyasa tipi sözleşmelilik eliyle çözülmüştür.
-Yerel yönetimlerde-belediyelerde memur oranı yüzde 35’tir; yerel yönetimlerin ticarileşmesi, belediyelerin adeta birer anonim şirket gibi yönetilmeye başladığı bu kesimde ağırlığın “geçici işçi” statüsüne kaymasıyla atbaşı gitmiştir.Kamu işçiliğini “piyasa tipi işçilik” ile aynı fiili sisteme oturtan bu uygulama, kamu kesiminde işçi olmak geleneğini ortadan kaldırmanın adı olmuştur.
-Memur statüsü, yalnızca merkezi yönetim için yüzde 80 oranını korumaktadır.Liberal devlet reformu bu engeli, en temel hizmetleri yerelleştirmek; yerele devredilen bu hizmetler için istihdamı “sözleşmeli esas”a oturtmak yoluyla gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Bu yöntem, bir yandan AKP’nin Acil Eylem Planı’nda bir yandan da hazırlanan yerel yönetim yasa tasarısında açıklanmış durumdadır.

29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye Olanlar için)

29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye olmayanlar için)

 12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ | ÜYELERİMİZ İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK TIKLAYINIZ

12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ |  ÜYE OLMAYANLAR İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

BTS KADIN KOMİSYONU'NDAN

BT|S| YAYINLAR