TCDD Genel Müdürlüğünün İşçi Statüsünde Makinist, Tren Teşkil Memuru ve Revizör Ünvanlarında Personel Alımına Sendikamızca Dava Açıldı!

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından kurumun personel ihtiyacını karşılamak üzere daha önce memur statüsünde çalışanlar tarafından yürütülen makinist, revizör, tren teşkil memuru unvanlarına sözlü sınavla makinist işçisi, tren teşkil işçisi, mekanik vasıta tesis cihaz ve vinç operatörü ile elektronik işçisi alımıyla ilgili işlem hakkında yürütmenin durdurulması ve iptaline karar verilmesi talebiyle Sendikamızca dava açılmıştır.

 Dava dilekçesi aşağıdadır.

 

 

ANKARA İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMEK ÜZERE

NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

ADANA

  

                                                                                  YÜRÜTMEYİ DURDURMA İSTEMLİDİR.

DAVACI                                  : BTS (Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası)/Ankara

VEKİLİ                                    : Av. Salih EKİZLER

                                                858 Sok. No.9 Kat:2/206 Konak/İzmir

DAVALI                                   :TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü/Ankara

ÖĞRENME TARİHİ                :20.12.2010

 

OLAYLAR                               :

Müvekkil Sendika BTS ( Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası), KESK’ e (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) bağlı olup, aralarında davalı idarenin de bulunduğu ulaştırma iş kolunda tüm yurtta örgütlü bir kamu sendikasıdır.

 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, internet sitesinde (tcdd.gov.tr) yayınladığı ilanla kuruma sözlü sınavla makinist işçisi, tren teşkil işçisi, mekanik vasıta tesis cihaz ve vinç operatörü ile elektronik işçisi alımında bulunacağını bildirmiştir.

 

Davalı idarenin makinist işçisi, tren teşkil işçisi, mekanik vasıta tesis cihaz ve vinç operatörü ile elektronik işçisi alımıyla ilgili işlemi hukuka aykırı olup, hakkında Yürütmenin Durdurulması ve iptaline karar verilmesi gerekmektedir. Şöyle ki;

1982 Anayasası’ nın . “Kamu Hizmeti Görevlileriyle İlgili Hükümler” başlıklı bölümün, genel ilkeler başlıklı 128. maddesindeki

“ Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.”

Şeklindeki düzenlemesine göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki genel idare esasları dışındaki hizmetler memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle gördürülecektir.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü de 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi iktisadi bir devlet teşekkülüdür.

 

Anayasamızda sözü edilen diğer kamu görevlileri kavramı ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi iktisadi devlet teşekküllerinde görev yapan 399 Sayılı KHK’ ye tabi sözleşmeli memurlar işaret edilmektedir.

 

Her şeyden önce adı geçen unvanlardaki görevler de hali hazırda TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde 399 Sayılı KHK’ ye tabi olarak çalışmakta olan sözleşmeli memurlar eliyle yürütülmektedir.

 

399 Sayılı KHK’ nin “Amaç Ve Kapsam” başlıklı 1. maddesinde;

“Bu Kanun Hükmünde Kararname, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları personelinin hizmete alınmalarını, görev ve yetkilerini, niteliklerini, atanma, ilerleme, yükselme, hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük haklarını düzenler.” Denilmekte,

399 sayılı KHK’ nin “İstihdam Şekilleri” başlıklı 3 maddesinde,

a) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda hizmetler memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürülür.

b) (Değişik: 3771 - 5.2.1992 / m.1) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, devlet tarafından tahsis edilen kamu sermayesinin kârlı, verimli ve ekonominin kurallarına uygun bir şekilde kullanılmasında bulunduğu teşkilat, hiyerarşik kademe ve görev unvanı itibariyle kuruluşunun kârlılık ve verimliliğini doğrudan doğruya etkileyebilecek karar alma, alınan kararları uygulatma ve uygulamayı denetleme yetkisi verilmiş aslî ve sürekli görevler genel idare esaslarına göre yürütülür. Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken aslî ve sürekli görevleri; genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul ve daire başkanları, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile ekli 1 sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen diğer personel eliyle gördürülür.

Bunlar hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

c) (b) bendi dışında kalan sözleşmeli personel, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeldir. (Bunlar bu Kanun Hükmünde Kararnamede sözleşmeli personel olarak geçecektir.) Sözleşmeli personel işin niteliğine göre yılın veya günün belirli sürelerini kapsamak üzere kısmi zamanlı da istihdam edilebilir.

Denilmekte,

“Personel İhtiyacı, Atama Ve İşe Alma” başlıklı ikinci bölümün “Personel İhtiyacı” başlıklı 4. Maddesinde ise;

“Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek personelin kadro, unvan derece ve sayıları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Sözleşmeli statüde istihdam edilecek personele ait pozisyonların unvan ve sayıları Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. Yeni kadro ve pozisyonların ihdası ile ihdas edilmiş kadro ve pozisyonların iptal ve değişiklikleri Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılır.”

Denilmektedir.

399 Sayılı KHK’ de yer alan bu düzenlemelere göre bir Kamu İktisadi Kuruluşu olan TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’ nde de genel esaslar dışındaki hizmetler 1 sayılı cetvel dışındaki memurlar ile (ki bunlar 657 sayılı yasaya tabidir.) 399 Sayılı KHK’ ye tabi sözleşmeli memur olup, işçi statüsünde olmayan çalışanlar tarafından gördürülecek, bu kurumdaki kadro, pozisyonların ihdası ile iptal ve değişikliği ise Bakanlar Kurulunca yapılacaktır.

Oysa davaya konu işlemle birçok pozisyon, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünce ihdas edilmiştir bulunmaktadır. Şöyle ki;

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ve Bağlı Ortaklıkları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin,

“Amaç” başlıklı 1. maddesinde;

 “Bu Yönetmeliğin amacı, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri, personel planlaması esas alınarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Bağlı Ortaklıklarında çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

Denilmekte,

 

          “Kapsam” başlıklı 2. maddesinde;

     (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Bağlı Ortaklıklarında memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları kapsar.Denilmekte,

         

“Dayanak” başlıklı 3. maddesinde

 “(1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

Denilmekte, 

 

Yönetmeliğin İKİNCİ BÖLÜM’ ünün Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar üst başlık ile “Görev grupları” alt başlıklı 5. maddesinde  ise;

           (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hizmet grupları aşağıda belirtilmiştir.

          a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

          1) Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Bölge Müdürü, Daire Başkan Yardımcısı, Bölge Müdür Yardımcısı, Fabrika Müdürü, Fabrika Müdür Yardımcısı, İşletme Müdürü, Liman İşletme Müdürü, Liman İşletme Müdür Yardımcısı ile doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının müdür ve yardımcıları,

          2) Koruma ve Güvenlik Müdürü, Merkez Mali İşler Müdürü, Müdür, Proje Müdürü, Şube Müdürü, Servis Müdür Yardımcısı,

          3) Koruma ve Güvenlik Müdür Yardımcısı, Merkez Mali İşler Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı,

          4) Amir, Gar Şefi, İstasyon Şefi, İtfaiye Şefi, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Şefi, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Şef, Şef Tren, Teknik Şef,

          b) İdari Hizmetler Grubu;

          1) Başuzman, Müşavir,           

          2) Başkontrolör, Kontrolör,

          3) Eğitim Uzmanı, Teknik Uzman, Uzman, Başmütercim,

          4) Uzman Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı,

          5) Repartitör,    

          6) Ambar Saymanı, Şef Yardımcısı,   

          7) Ambar Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Enformasyon Memuru, Gişe Memuru, Haberleşme Memuru, Hareket Memuru, Hostes, İş Makinesi Sürücüsü, Kasiyer, Kondoktör, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Makasçı, Manevracı, Memur, Muhasebeci, Mutemet, Programcı Yardımcısı, Puvantör, Satınalma Memuru, Sekreter, Şoför, Tren Teşkil Memuru, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar,

          c) Teknik Hizmetler Grubu;

          1) Başmühendis, Başmimar,

          2) Uzman Mühendis,

          3) Uzman Teknisyen, Başteknisyen, Başdesinatör,

          4) Şef Yardımcısı,

          5) Cer Muayene Memuru, Konstrüktör, Makinist, Revizör, Sürveyan,

          ç) Hukuk Grubu;

          1) Müşavir Avukat,

          d) Bilgi İşlem Grubu;

          1) Çözümleyici,

          2) Uzman Programcı,

          e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

          1) Aşçı, Bekçi, Dağıtıcı, Hizmetli, İtfaiyeci, Teknisyen Yardımcısı,

          (3) Unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar:

          a) Avukat, Çocuk Eğitimcisi, Desinatör, Ekonomist, Fizikçi, Hemşire, İstatistikçi, Kaptan, Kimyager, Laborant, Matematikçi, Mimar, Mühendis, Mütercim, Öğretmen, Programcı, Psikolog, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Şehir Plancısı, Tekniker, Teknik Ressam, Teknisyen, Topograf.

Denilerek,

 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde halen görev yapan pozisyon ve unvanlar teker teker sayılmış bulunmaktadır. Görüldüğü üzere bu pozisyonlar arasında idarenin dışarıdan işçi alımıyla (eksikliğini) gidermeye çalıştığı makinist, teknisyen ve tekniker pozisyonları da yer almaktadır.

 

Oysa, idarenin sözünü ettiği ve alımını yapacağı hizmetlerle ilgili pozisyonların hepsi bugün 399 Sayılı KHK’ ye tabi olarak çalışan personellerce yerine getirilmekte olup, davalı idare de makinist işçisi, tren teşkil işçisi, mekanik vasıta tesis cihaz ve vinç operatörü ile elektronik işçisi adı altında hiçbir kadro ve pozisyon bulunmamaktadır. Yani İdare bu işlemiyle adeta Bakanlar Kuruluna ait olan yetkiyi kullanarak  kurumda yeni kadro ve pozisyonlar ihdas etmiştir.  

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde yürürlükte olan Başmakinistlerin, Makinistlerin Ve Yardımcı Makinistlerin Seçimi, Yetiştirilmesi, Görev, Yetki Ve Sorumluluklarına Ait 214 Numaralı Genel Emrin “Makinistlerin Seçimi” başlıklı 8. Maddesinde yer alan

      Makinist adayları, Cer Servis Müdürlüklerince faal olarak bilfiil çalışan ve TCDD Hizmet içi Eğitim Yönetmeliğinde belirlenen nitelikleri taşıyan Yardımcı Makinist unvanlı elemanlardan seçilerek Genel Müdürlüğe teklifleri yapılır.”

Hükmü dikkate alındığında da kurumda makinistlerin dışarıdan direkt olarak sözlü sınavla değil, uzun zaman yardımcı makinist olarak çalışanların arasından yapılan seçme sınavıyla temin edileceği belirtilmektedir.

Yukarıda nedenlerden ötürü de açıkça hukuka aykırı olan bu işlem hakkında yürütmenin durdurulması ve iptaline karar verilmesi için iş bu dava açılmış bulunmaktadır.

 

SONUÇ VE İSTEM                :Yukarıda belirtilen ve yapılacak inceleme sonrası resen göz önüne alınacak hususlar nedeniyle davaya konu işlem hakkında Yürütmenin Durdurulmasına ve İptaline,

Yargılama giderleri ile ücreti vekâletin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesi için;

                                                Gereği bilgilerinize arz ve talep olunur.

 

                                                                                                                        Davacı Vekili

                                                                                                                   Av. Salih EKİZLER

Eki       :1-Onanmış vekâletname örneği,

             2- Davaya konu idari işlem örneği,

             3- 23.12.2010 tarih ve 66135 sayılı  

             İşçi alımıyla ilgili yapılacak sözlü sınavla

 ilgili işlemler konulu işlem örneği,

4- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde

yürürlükte olan Başmakinistlerin, Makinistlerin Ve

 Yardımcı Makinistlerin Seçimi, Yetiştirilmesi, Görev,

Yetki Ve Sorumluluklarına Ait 214 Numaralı Genel Emrin

İlgili sayfa örneği,

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye Olanlar için)

29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye olmayanlar için)

 12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ | ÜYELERİMİZ İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK TIKLAYINIZ

12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ |  ÜYE OLMAYANLAR İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

BTS KADIN KOMİSYONU'NDAN

BT|S| YAYINLAR